wtorek, 5 stycznia 2016

Zmiany ustawy o systemie oświaty - analiza

29 grudnia 2015 r. sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przekazana została do senatu. Ponieważ projekt jest dość długi, postanowiliśmy go dla Państwa przeanalizować.

Oto NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY z tej ustawy:

1. Najbardziej akcentowaną medialnie sprawą w tej nowelizacji jest powrót do obowiązku szkolnego dzieci od 7 r. życia.
"Odrzucamy to, co było wbrew dziecku" powiedziała minister edukacji Anna Zalewska zapowiadając odejście od obowiązku szkolnego 6-latków.
2. Przesunięciu ulega również obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich w zerówkach (realizowanego w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach).


3. Następuje zmiana w podstawie programowej zerówek - wprowadzona zostanie nauka czytania 
i pisania dla dzieci.


4. Jednocześnie dotychczasowy obowiązek przedszkolny dla 5-latków zostanie zniesiony, a w jego miejsce wprowadzone zostanie prawo dzieci 5-letnich do wychowania przedszkolnego.

5. Utrzymane zostanie też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci 4-letnich.


6. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Podobnie - dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które uczęszczają obecnie do II klasy, na wniosek rodziców będą mogły w kolejnym roku szkolnym kontynuować naukę w II klasie szkoły podstawowej.

7. Jeżeli droga dziecka do szkoły jest większa niż 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu dziecka lub zwrot kosztów za dojazd dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

8. Dzieci 6-letnie na wniosek rodziców będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego albo po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

9. Następuje wymiana kuratorów oświaty – osoby, które zajmują obecnie to stanowisko, będą mogły je zajmować do momentu powołania kuratora oświaty zgodnie z nowelizacją, ale nie dłużej niż 3 m-ce.

10. Minister edukacji ma otrzymać prawo powoływania i odwoływania kuratorów oraz wicekuratorów oświaty (do tej pory rola ta należała do wojewody).

11. Powoływanie kuratorów odbywać się będzie na drodze konkursów spośród osób, które posiadają wyższe wykształcenie magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego oraz co najmniej 7-letni staż pracy w charakterze nauczyciela (ostatecznie złagodzono wymagania w stosunku do pierwotnego projektu, który dodatkowo zakładał, że kandydat będzie posiadać co najmniej 3-letni staż na stanowisku, którego zakres zadań obejmował sprawowanie nadzoru pedagogicznego).
"Od 2011 r. powtarzamy, że kurator powinien stać na straży polityki edukacyjnej państwa, jego pozycja powinna być istotna. Chcemy, żeby kurator mógł oceniać funkcjonowanie szkoły. Ale chcielibyśmy też, żeby szkoła była wolna od polityki i ideologii. Jeśli ten ważny urząd obsadzimy funkcjonariuszami partyjnymi, to nie wróży dobrze" - stwierdził prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
12. Komisja konkursowa powołująca kuratorów będzie się składać z:
  • 3 przedstawicieli ministra,
  • 2 przedstawicieli wojewody
  • i po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli.
W ostatecznej wersji ustawy odchudzono skład o przedstawiciela sejmiku wojewódzkiego, który w pierwotnym projekcie również miał zasiadać w komisji.

13. Do czasu powołania na stanowisko kuratora oświaty osoby wyłonionej w drodze konkursu, minister wyznacza osobę pełniącą obowiązki kuratora (pierwotny projekt zakładał, że powinna być to osoba zatrudniona w kuratorium oświaty – obecnie tego wymogu nie ma).

14. W nowelizacji znajdują się również zapisy przywracające kuratorowi prawo weta wobec decyzji samorządów o likwidacji szkół (obecnie opinia kuratora nie jest wiążąca dla samorządów). Oznacza to, że organ prowadzący będzie zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii kuratora ws. likwidacji szkoły.

15. Dodatkowo powróci obowiązek opiniowania przez kuratora oświaty planów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Wg nowelizacji to kurator będzie oceniał, czy dane szkolenie adresowane do nauczycieli jest "istotne z punktu widzenia polityki oświatowej państwa".

16. W planach jest również zapowiedź przywrócenia obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii kuratora w przypadku woli założenia publicznej placówki oświatowej.

17. Nastąpić ma również przesunięcie o trzy lata do 2019 r. wejścia w życie przepisów nakazujących samorządom przekształcanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w przedszkola i w ten sposób utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samorządy na takie przekształcenie mają czas do 1 września 2016 r.


Oprac. a_rossa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz