czwartek, 17 grudnia 2015

Po co nam Trybunał? Co to jest trójpodział władzy?

Trójpodział władz to klucz! PiS chce przejąć albo ubezwłasnowolnić Trybunał Konstytucyjny.
Oto kilka cytatów o trójpodziale władz. Pod rozwagę!

Konstytucja RP Art. 10.
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Zasada trójpodziału władzy w państwie jest pierwszą konsekwencją zasady demokratycznego państwa prawnego w ramach tej części konstytucji, która ujmuje strukturę organizacyjną państwa polskiego (…) i jest punktem wyjścia (…) dla konstruowania dalszych jej elementów.
(Paweł Sarnecki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Garlicki Lech (red), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 1).

Zasada trójpodziału władzy nie ma znaczenia czysto organizacyjnego. Celem zasady podziału władz m.in. jest ochrona praw człowieka przez uniemożliwienie nadużywania władzy przez którykolwiek ze sprawujących ją organów.
(orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1993 r., sygn. K 11/93)

W czysto formalnym rozumieniu zasada podziału władzy oznacza uznanie „ustawodawstwa”, „wykonawstwa” oraz „sądownictwa” jako trzech podstawowych (zasadniczych) przejawów działania (funkcji) władzy publicznej oraz trzech odrębnych (i niezależnych) grup organów państwowych.
(Paweł Sarnecki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Garlicki Lech (red), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 2).

Wśród organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej ma miejsce szczególny podział zadań kompetencji; organy te nie mogą się wzajemnie zastępować lub wyręczać.
(Piotr Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r, Warszawa 2000, s.22)

Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności, ponieważ można się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał. Nie ma również wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolną, sędzią bowiem byłby prawodawca. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela.
Ch. Montesquieu

Władza wykonawcza w naszym rządzie nie jest jedyną, może nawet nie jest najważniejszym przedmiotem mojej troski . Tyrania ustawodawcy jest prawdziwym niebezpieczeństwem, którego najbardziej należy się obawiać i będzie tak przez wiele lat. Tyrania władzy wykonawczej przyjdzie następna, w bardziej odległym terminie.
Thomas Jefferson

oprac. Jakub